Slovakia

 I am raw vegan for almost four years and although there were times when I have had some problems to hold on on my live food I never gave up and now I can draw new strength from my previous success and I am unbelievable happy:). To be raw vegan doesn´t mean to live limited life, to not enjoy my life...just the opposite. Thanks to raw veganism I became person open-minded, more purposeful and mostly healthier, full of vitality, life and love. I don´t consider raw veganism as a restricted diet where the body is not getting enough nutrients, vitamins (although many people would not agree with this idea)...it´s a lifestyle full of colors, full of flavours, a lifestyle that will turn your life upside down, but because of this you can see what was the mistake, why I wasn´t happy, why I was not healthy enough, why I didn´t believe in myself. Some of us can take it month, to others half a year...It took me 4 years so I could accustome to raw vegan food for 100 percent and be confident enough that now I  proudly stand for all the most natural and healthy living people in the world, who not just love nature and protect animals, but also appreciate their life and want to live it fully, who appreciate themselves, their body, their soul. We are unique beings and we got opportunity live on this beautiful, amazing planet full of colours, beauty, full of animals and loving people, we got a perfect body, perfect life and it is up to us whether we want it to LIVE. My new lifestyle took me so much, I lost a lot of friends,I lost many problem, and few kilos:) but it was offered to me much more and I am very grateful that i never gave it up, I fought and I live:),  I enjoy my life and I can see that new opportunities are coming to me every day, new doors are opening in which I can see...MY DREAMS ARE COMING TRUE:)

One of my dream is to spread the love around me, to let people know that they are not at all alone, help them if they need it most, but even if they are fine, to let them know that they are on the right track. To encourage them to hold on...because life is so wonderful:) Because of this we made this project which is voluntary, where we want to show people just with one gesture that love is all around us, help them find healthier lifestyle and thus live more fulfilling life. We want to promote understanding, we want to help.
Josh is very good friend of mine. I can say the best one. He is raw vegan as me, extremely likeable young man with amazing power to live his dreams, he can just give you so much energy and love that you forget all your problems and start to follow your dreams:). We share so much and because of this we decided to make this project together but in different countries, in our countries, so the idea of project can spread in two continents in the same time(and who knows,maybe later all around the world:). I really appreciate I could know Josh, I am grateful to him so much and I hope that as Josh could help me to think and behave differently, to go for my dreams, I can help one day to YOU as well:)
Som vitariánka už skoro štyri roky a aj keď boli časy kedy som mala problém vydržat na živej strave, nevzdala som to a teraz čerpám novú silu z mojho doterajšieho úspechu a som nekonečne šťastná. Byť vitariánom neznamená žiť obmedzene, neužívať si života...práve naopak. Vďaka vitariánstvu som sa stala človekom otvorenejším, cielavedomejším a hlavne zdravším, plným vitality, života a lásky. Vitariánstvo nepovažujem za diétu či obmedzené stravovanie kde nedostáva telo dostatok živín, vitamínov(aj keď veľa ľudí by namietalo)...je to životny štýl, ktorý je plný farieb, plný chuti, životný štýl, ktorý vám obráti život narubi, ale vďaka tomu dokážete prehodnotiť kde sa stala chyba, prečo niesom šťastná, prečo niesom zdravá, prečo si neverím. Niekomu to trvá mesiac, niekomu pol roka...mne to trvalo 4 roky aby som si na vitariánsku stravu zvykla na 100 percent a verila si natoľko, že teraz sa hrdo hlásim ku všetkým zdravo a čo najprirodzenejšie žijúcim ľuďom na svete, ktorý nie len že milujú prírodu a chránia zvieratá, ale aj si vážia život a chcú ho prežiť naplno, vážia si samých seba, svoje telo, svoje bytie. Sme jedinečné bytosti a bolo nám ponúknuté žiť na tejto krásnej, úžasnej planéte plnej farieb, krásy, zvierat, ľudí plných lásky, bolo nám dané dokonalé telo, dokonalý život a je len na nás či ho chceme žiť. Moj nový životný štýl mi zobral veľmi veľa, stratila som veľa kamarátov, veľa problémov a pár kíl:) no bolo mi ponúknuté oveľa viac a preto som veľmi vďačná, že som sa nevzdala, že som zabojovala a žijem:), že si život užívam a že každý deň možem vidieť ako sa mi otvárajú nové možnosti, nové dvere v ktorých vidím jediné...MOJE SNY SA PLNIA:)

Jedným z nich je šírit okolo seba lásku, dať ľuďom vedieť, že tu niesú sami, pomocť im keď to najviac potrebujú, ale aj keď sa majú práve fajn aby vedeli, že sú na tej správnej ceste. Dodať im odvahu aby neprestali bojovať...veď život je krásny:) Preto vznikol tento projekt, ktorý je dobrovoľný, kde chceme jednoduchým gestom ukázat ľuďom, že láska je všade okolo nás, zároveň im pomocť nájsť zdravší životný štýl a tak žiť plnohodnotnejší život. Chceme šíriť porozumenie, chceme pomocť.
Josh je moj veľmi dobrý kamarát, dá sa povedať, že najlepší. Je vitarián ako ja, neskutočne sympatický mladý muž s úžastnou silou žiť život aký si želá, dokáže dodať toľko energie a lásky, že zabudnete na všetky problémy a jednoducho ho nasledujete a plníte si svoje sny:) Zdieľame veľa spoločného, a preto sme sa rozhodli uskutočniť tento projekt spolu, každý v inej krajine tak sa myšlienka može šíriť na dvoch kontinentoch a ktovie neskor možno na celom svete. Veľmi si vážim, že som ho mohla spoznať, som mu vďačná za veľa a dúfam, že tak ako on pomohol mne myslieť a žiť naplno, ísť si za svojími cieľmi, aj ja budem raz vedieť pomocť VÁM:).

No comments:

Post a Comment